Câu hỏi:

13/05/2021 440

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng P:ax+by+cz27=0 qua hai điểm A3;2;1,B3;5;2 và vuông góc với mặt phẳng Q:3x+y+z+4=0. Tính tổng S=a+b+c

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A1;0;3, B11;5;12. Điểm Ma;b;c thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho 3MA2+2MB2 nhỏ nhất. Tính P=a+b+c

Xem đáp án » 13/05/2021 798

Câu 2:

Cho điểm A(1;2;-1), B(2;-1;3). Kí hiệu (S) là quỹ tích các điểm M(x;y;z) sao cho MA2MB2=2. Tìm khẳng định đúng

Xem đáp án » 13/05/2021 341

Câu 3:

Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M(3;4;1) và giao tuyến của hai mặt phẳng Q:19x6y4z+27=0 và R:42x8y+3z+11=0 là:

Xem đáp án » 13/05/2021 316

Câu 4:

Trong hệ trục toạ độ không gian Oxyz, cho A(1;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) biết b,c > 0, phương trình mặt phẳng P:yz+1=0. Tính M=c+b biết ABCP,dO;ABC=13

Xem đáp án » 13/05/2021 305

Câu 5:

Trong không gian Oxyz, cho điểm M(2;1;5). Mặt phẳng (P) đi qua điểm M và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho M là trực tâm của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I(1;2;3) đến mặt phẳng (P)

Xem đáp án » 13/05/2021 277

Câu 6:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;3;-2). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm M và cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất, mặt phẳng (P) cắt trục Oy tại điểm B. Tọa độ điểm B là:

Xem đáp án » 13/05/2021 274

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK