Câu hỏi:

17/05/2021 217

Thu gọn đa thức 3yx2-xy-7x2y+xy ta được

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là B

3yx2-xy-7x2y+xy=3x2y-3xy2-7x2y-7x3y=3x2y-7x2y-3xy2-7x3y=-4x2y-3xy2-7x3y

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đa thức 1,6x2+1,7y2+2xy-0,5x2-0,3y2-2xy có bậc là:

Xem đáp án » 17/05/2021 328

Câu 2:

Đa thức nào dưới đây là kết quả của phép tính y2-xx2y+3xyz+3x3y+3x2yz-2y2 ?

Xem đáp án » 17/05/2021 320

Câu 3:

Đa thức nào dưới đây là kết quả của phép tính 4x3yz-4xy2z2-yzxyz+x3 ?

Xem đáp án » 17/05/2021 315

Câu 4:

Cho các đa thức: A=4x2-5xy+3y2; B=3x2+2xy+y2; C=-x2+3xy+2y2

Tính C-A-B.

Xem đáp án » 17/05/2021 298

Câu 5:

Đa thức 15xyx+y-2yx2-xy2 được thu gọn thành đa thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 17/05/2021 271

Câu 6:

Thu gọn đa thức -3x2y-2xy2+16+-2x2+5xy2-10ta được:

Xem đáp án » 17/05/2021 217

Bình luận


Bình luận