Câu hỏi:

15/01/2020 4,676

Cho hàm số y=2x-2x-2 có đồ thị là (C).M là điểm thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại M cắt hai đường tiệm cận của (C) tại hai điểm A, B thỏa mãn AB=25. Gọi S là tổng các hoành độ của tất cả các điểm M thỏa mãn bài toán. Giá trị của S bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d(a0) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f (f(x)) có bao nhiêu nghiệm thực?

Xem đáp án » 15/01/2020 11,263

Câu 2:

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y=ax+bcx+d Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 15/01/2020 8,035

Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên R \ {1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình sau

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình f(x) = m có đúng ba nghiệm thực phân biệt.

Xem đáp án » 15/01/2020 7,746

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d có bảng biến thiên như sau

Khi đó fx=m có bốn nghiệm phân biệt x1<x2<x3<1/2<x4 khi và chỉ khi

Xem đáp án » 15/01/2020 7,489

Câu 5:

Hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R \ { -2; 2}, có bảng biến thiên như sau:

Gọi k, l lần lượt là số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=1f(x)-2018. Tính k + l

Xem đáp án » 15/01/2020 7,337

Câu 6:

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên các khoảng -;00;+ có bảng biến thiên như sau

Tìm m để phương trình f(x) = m có 4 nghiệm phân biệt.

Xem đáp án » 15/01/2020 7,254

Câu 7:

Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y=3x-4x-1.

Xem đáp án » 15/01/2020 6,094

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK