291 Bài trắc nghiệm Hàm số Cực hay có lời giải chi tiết (P7)

  • 5459 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Cho hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d(a0) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f (f(x)) có bao nhiêu nghiệm thực?

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt , phương trình trở thành .

Nhìn vào đồ thị ta thấy phương trình có 3 nghiệm thuộc khoảng , với mỗi giá trị t như vậy phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình có 9 nghiệm.


Câu 3:

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực R?

Xem đáp án

Chọn D vì nên hàm số nghịch biến trên 


Câu 4:

Cho S là tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình 2-x+1-x=m+x-x2 có hai nghiệm phân biệt. Tổng các số nguyên trong S bằng

Xem đáp án

Đáp án A

+)()

Điều kiện:

+)

Đặt:

Đặt

.

Bảng biến thiên

+)

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt

Do đó để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì phương trìnhcó nghiệm

Từ bảng biến thiên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận