Câu hỏi:

15/01/2020 1,884

Có bao nhiêu giá trị của tham số thực m để hàm số y=13x3-x2+(m2-3)x+2018 có hai điểm cực trị x1,x2 sao cho biểu thức P=x1x2-2-2x2+1 đạt giá trị lớn nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d(a0) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f (f(x)) có bao nhiêu nghiệm thực?

Xem đáp án » 15/01/2020 11,271

Câu 2:

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y=ax+bcx+d Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 15/01/2020 8,042

Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên R \ {1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình sau

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình f(x) = m có đúng ba nghiệm thực phân biệt.

Xem đáp án » 15/01/2020 7,748

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d có bảng biến thiên như sau

Khi đó fx=m có bốn nghiệm phân biệt x1<x2<x3<1/2<x4 khi và chỉ khi

Xem đáp án » 15/01/2020 7,489

Câu 5:

Hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R \ { -2; 2}, có bảng biến thiên như sau:

Gọi k, l lần lượt là số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=1f(x)-2018. Tính k + l

Xem đáp án » 15/01/2020 7,344

Câu 6:

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên các khoảng -;00;+ có bảng biến thiên như sau

Tìm m để phương trình f(x) = m có 4 nghiệm phân biệt.

Xem đáp án » 15/01/2020 7,257

Câu 7:

Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y=3x-4x-1.

Xem đáp án » 15/01/2020 6,123

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK