Câu hỏi:

15/01/2020 278

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số được liệt kê dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d(a0) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f (f(x)) có bao nhiêu nghiệm thực?

Xem đáp án » 15/01/2020 11,263

Câu 2:

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y=ax+bcx+d Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 15/01/2020 8,041

Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên R \ {1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình sau

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình f(x) = m có đúng ba nghiệm thực phân biệt.

Xem đáp án » 15/01/2020 7,746

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d có bảng biến thiên như sau

Khi đó fx=m có bốn nghiệm phân biệt x1<x2<x3<1/2<x4 khi và chỉ khi

Xem đáp án » 15/01/2020 7,489

Câu 5:

Hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R \ { -2; 2}, có bảng biến thiên như sau:

Gọi k, l lần lượt là số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=1f(x)-2018. Tính k + l

Xem đáp án » 15/01/2020 7,339

Câu 6:

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên các khoảng -;00;+ có bảng biến thiên như sau

Tìm m để phương trình f(x) = m có 4 nghiệm phân biệt.

Xem đáp án » 15/01/2020 7,254

Câu 7:

Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y=3x-4x-1.

Xem đáp án » 15/01/2020 6,108

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK