Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

  • 2225 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa pháp luật và đạo đức là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Nền đạo đức mới của nước ta hiện nay là ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Đạo đức bị chi phối bởi giai cấp nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Điểm giống nhau giữa đạo đức, pháp luật và phong tục, tập quán là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận