Đề kiểm tra cuối kì 1 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 8)

  • 1729 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ý kiến nào sau đây là đúng, khi nói về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Câu tục ngữ: “Luyện mãi thành tài/ mệt mài thành giỏi.” nói về truyền thống nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Ý kiến nào dưới đây đúng khi thể hiện tính kiên trì, siêng năng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Câu tục ngữ nào dưới đây thể hiện đức tính của một người luôn tôn trọng sự thật?

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận