Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Toán 6 có đáp án (Đề 1)

  • 2136 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 7 được viết là:

Xem đáp án

Gọi x là số tự nhiên thuộc tập hợp A.

Ta có x là số tự nhiên nên x \( \in \mathbb{N}\)

Mà các số tự nhiên thuộc tập hợp A nhỏ hơn 7 nên x < 7.

Vậy ta viết tập hợp A như sau: A = {x \( \in \mathbb{N}\)| x < 7}.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Cho tập hợp B = {1; 8; 12; 21}. Phần tử nào dưới đây không thuộc tập hợp B?

Xem đáp án

Ta có: B = {1; 8; 12; 21}

Nhận thấy số 18 không phải là phần tử của tập hợp B nên 18 không thuộc tập hợp B.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Trong các số tự nhiên dưới đây, số nào là số nguyên tố?

Xem đáp án

Lý thuyết: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước. Một số là hợp số thì không thể là số nguyên tố.

Trong các số đã cho, ta thấy:

+) 114 có chữ số tận cùng là 4 nên nó chia hết cho 2, do đó 114 là hợp số vì ngoài hai ước là 1 và 114 thì nó còn có thêm ít nhất một ước nữa là 2.

+) 305 có chữ số tận cùng là 5 nên nó chia hết cho 5, do đó 305 là hợp số vì ngoài hai ước là 1 và 305 thì nó còn có thêm ít nhất một ước nữa là 5.

+) 303 có tổng các chữ số là 3 + 0 + 3 = 6 chia hết cho 3 nên nó chia hết cho 3, do đó 303 là hợp số vì ngoài hai ước là 1 và 303 thì nó còn có thêm ít nhất một ước nữa là 3.

+) Số 101 lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 101 nên nó là số nguyên tố.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Số nào dưới đây chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3?

Xem đáp án

Các số 120, 195, 215, 300 đều chia hết cho 5 (vì có tận cùng là 0 hoặc 5).

Số 215 có tổng các chữ số là 2 + 1 + 5 = 8 không chia hết cho 3 nên 215 không chia hết cho 3.

Vậy số 215 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3.

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh a = 4 . 5 + 22 . (8 – 3) (cm) là:

Xem đáp án

Ta có: a = 4 . 5 + 22 . (8 – 3) = 20 + 4 . 5 = 20 + 20 = 40 (cm)

Diện tích hình vuông có cạnh a là:

S = a . a = 40 . 40 = 1 600 (cm2).

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Yến Nhi
21:13 - 29/10/2023

Đúng hết câu luôn rồi