Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Toán 6 có đáp án (Đề 2)

  • 2132 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Tập hợp A các số tự nhiên x thỏa mãn 4 < x ≤ 9 là:

Xem đáp án

Các số tự nhiên x thỏa mãn 4 < x ≤ 9 hay x lớn hơn 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 9 là: 5, 6, 7, 8, 9.

Ta viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử ta được: A = {5; 6; 7; 8; 9}.

Ta viết tập hợp A bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng: A = {x \( \in \mathbb{N}\)| 4 < x ≤ 9}.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 25?

Xem đáp án

Sử dụng sàng Eratosthenes ta đã biết các số nguyên tố nhỏ hơn 25 là: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23.

Vậy có 9 số nguyên tố nhỏ hơn 25.

Chọn đáp án A.

Câu 3:

Quan sát hình vẽ dưới đây và chọn câu trả lời đúng:
Quan sát hình vẽ dưới đây và chọn câu trả lời đúng: (ảnh 1)

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ: (đây là sơ đồ Ven)

Quan sát hình vẽ dưới đây và chọn câu trả lời đúng: (ảnh 2)

Ta thấy

+ Các phần tử a, b, c nằm trong vòng kín biểu diễn tập hợp A, nên các phần tử a, b, c đều thuộc tập hợp A, ta viết \(a \in A,b \in A,c \in A\).

+ Các phần tử d, e nằm ngoài vòng kín biểu diễn tập hợp A nên các phần tử này không thuộc tập hợp A, ta viết \(d \notin A,e \notin A.\)

Vậy đáp án A đúng.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Viết tập hợp A các ước của số 16 là:

Xem đáp án

Để tìm các ước của 16, ta lấy 16 lần lượt chia cho các số tự nhiên từ 1 đến 16, các phép chia hết là: 16 : 1 = 16, 16 : 2 = 8, 16 : 4 = 4, 16 : 8 = 2, 16 : 16 = 1.

Vậy các ước của 16 là: 1, 2, 4, 8, 16.

Ta viết tập hợp A các ước của 16 là A = {1; 2; 4; 8; 16}.

Chọn đáp án B.

Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là tính chất của hình vuông ABCD?
Đặc điểm nào dưới đây không phải là tính chất của hình vuông ABCD (ảnh 1)

Xem đáp án

Hình vuông ABCD có các tính chất:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là tính chất của hình vuông ABCD (ảnh 2)

+ Bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DA

+ Hai cạnh đối AB và CD, BC và AD song song với nhau

+ Hai đường chéo bằng nhau: AC = BD

+ Bốn góc ở các đỉnh A, B, C, D là góc vuông.

Vậy hình vuông đã cho không có tính chất AD và CD song song với nhau.

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận