Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Toán 6 có đáp án (Đề 1)

  • 1862 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Kết quả của phép tính 12+13 là:

Xem đáp án

Lời giải:

\(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{{2.3}} + \frac{2}{{3.2}} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{{3 + 2}}{6} = \frac{5}{6}\)


Câu 2:

Một chiếc hộp gồm ba thẻ được đánh số từ 1 đến 3. Lấy ngẫy nhiên một thẻ, có mấy kết quả có thể xảy ra

Xem đáp án

Lời giải:

Vì ba thẻ được đánh số từ 1 đến 3 nên kết quả có thể lấy ra là thẻ số 1 hoặc thẻ số 2 hoặc thẻ số 3.


Câu 3:

Trong hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng song song
Trong hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng song song (ảnh 1)

Xem đáp án

Lời giải:

Các cặp đường thẳng song song là:

Cặp 1: a và b

Cặp 2: d và c


Câu 4:

Giá trị của x thỏa mãn 34x+12=0

Xem đáp án

Lời giải:

\(\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} = 0\)

\(\frac{3}{4}x = 0 - \frac{1}{2}\)

\[\frac{3}{4}x = \frac{{ - 1}}{2}\]

\[x = \frac{{ - 2}}{3}\]


Câu 5:

Cho đoạn thẳng AB = 10cm. Điểm O thuộc đoạn thẳng AB, OA = 4cm. Khẳng định nào sau đấy sai.

Xem đáp án

Lời giải:

Cho đoạn thẳng AB = 10cm. Điểm O thuộc đoạn thẳng AB, OA = 4cm. Khẳng định nào sau đấy sai. (ảnh 1)

Quan sát hình vẽ ta thấy khẳng định D sai vì OA = 4cm; OB = 6cm nên OB > OA


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

thám tử lừng danh cô đơn :(

được ạ

Bình luận


Bình luận