Đề thi học kì I Toán 4 (Đề số 18)

  • 12157 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số 27 134 819 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án C
Số 27 134 819 đọc là:
 Hai mươi bảy triệu một trăm ba mươi tư nghìn tám trăm mười chín.


Câu 2:

Số Năm triệu không trăm ba mươi nghìn tám trăm linh bảy viết là:

Xem đáp án

Đáp án A

Số Năm triệu không trăm ba mươi nghìn tám trăm linh bảy viết là: 5 030 807


Câu 3:

Giá trị của chữ số 5 trong số 153 373 là

Xem đáp án

Đáp án D
Giá trị của chữ số 5 trong số 153 373 là
 50000


Câu 4:

2m2850cm2=...cm2 . Số để điền vào chỗ chấm  là:

Xem đáp án

Đáp án A.

20850 


Câu 5:

Tổng của 145 791 và 59 469 là

Xem đáp án

Đáp án B

Tổng của 145 791 và 59 469 là 205 260


Bài thi liên quan:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hii

Sai 1 câu

Bình luận


Bình luận