Luyện tập chung trang 177

  • 27514 lượt xem

  • 7 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính: 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05

Xem đáp án »

6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05

= 6,78 - 13,735 : 2,05

= 6,78 - 6,7

= 0,08.


Câu 2:

Tính: 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5

Xem đáp án »

6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5

= 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút

= 9 giờ 39 phút


Câu 5:

Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái ?

Xem đáp án »

Số học sinh gái là:

19 + 2 = 21 (học sinh)

Số học sinh cả lớp là:

19 + 21 = 40 (học sinh)

Tỉ số phần trăm học sinh gái so với học sinh cả lớp là:

21 : 40 = 0,525 = 52,5%

Tỉ số phần trăm học sinh trai so với học sinh cả lớp là:

100% - 52,5% = 47,5%

Đáp số: 47,5% ; 52,5%.


Câu 6:

Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

Xem đáp án »

Trong năm đầu, số sách tăng thêm là:

6000 x 20 : 100 = 1200 (quyển)

Sau một năm số sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Trong năm thứ hai, số sách tăng thêm là:

7200 x 20 : 100 = 1440 (quyển)

Sau hai năm số sách thư viện có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển.


Câu 7:

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Xem đáp án »

Vận tốc tàu thủy khi nước lặng cộng với vận tốc dòng nước thì bằng vận tốc khi xuôi dòng (tức là bằng 28,4 km/giờ).

Vận tốc khi nước lặng trừ đi vận tốc dòng nước thì bằng vận tốc khi ngược dòng (tức bằng 18,6 km/giờ ).

Theo bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu, ta có:

- Vận tốc tàu thủy khi nước lặng là:

(28,4 + 18,6) : 2 = 23,5 (km/giờ)

- Vận tốc dòng nước là:

(28,4 – 18,6) : 2 = 4,9 (km/giờ)

Nói thêm: cũng có thể tính vận tốc dòng nước như sau:

28,4 – 23,5 = 4,9 (km/ giờ)

Hoặc : 23,5 – 18,6 = 4,9 (km/giờ)


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận