Toán 5 Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

  • 441 lượt xem

  • 5 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Một ô tô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki – lô – mét?

Xem đáp án »

Số ki – lô – mét ô tô chạy trong một giờ là:

182 ; 4 = 45, 5 (km)

Số ki – lô –mét ô tô chạy trong 6 giờ là:

 

45,5 × 6 = 273 (km)

Đáp số: 273km


Câu 5:

Một đội công nhân, trong 3 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,05km đường tàu, 5ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bai nhiêu ki – lô – mét đường tàu?

Xem đáp án »

Số ki – lô –mét đường tàu đội công nhân sửa trong 3 ngày:

2,05 × 3 = 6,15 (km)

Số ki –lô –mét đường tàu đội công nhân sửa trong 5 ngày:

2,17 × 5 = 10,85 (km)

Số ki – lô – mét đường tàu đội công nhân sửa trong 8 ngày:

6,15 + 10,85 = 17(km)

Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được:

17 : 8 = 2,125 (km)

Đáp số: 2,125km


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận