Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 16 có đáp án

  • 985 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

30% của 80kg là:

Xem đáp án
30% của 80kg là:
80 × 30 : 100 = 24 (kg)
Chọn B

Câu 2:

15% của 150 là:
 

Xem đáp án
150 × 15 : 100 = 22,5
Chọn A

Câu 3:

Tìm một số biết 25% của nó là 100. Số cần tìm là:
 

Xem đáp án
Số cần tìm là:
100 : 25 × 100 = 400
Chọn D

Câu 4:

Một vườn có 270 cây ăn quả và cây lấy gỗ, trong đó cây ăn quả chiếm 30% tổng số cây của vườn. Vậy trong vườn có:

Xem đáp án
Số cây ăn quả trong vườn là:
270 × 30 : 100 = 81 (cây)
Chọn C

Câu 5:

Một trang trại có nuôi tổng số gà và vịt là 1500 con, trong đó số gà chiếm 60%. Vậy trang trại có:

Xem đáp án
Số con gà là:
1500 × 60 : 100 = 900 (con)
Số con vịt là:
1500 – 900 = 600 (con)
Chọn A

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận