Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 17 có đáp án

  • 944 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 32,67 + 15,235 là:

Xem đáp án
32,67 + 15,235 = 47,905
Chọn B

Câu 2:

19,5% + 17,8% = ….. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Xem đáp án
19,5% + 17,8% = 37,3%
Chọn D

Câu 3:

Tỉ số phần trăm của 23 và 25 là:

Xem đáp án
23 : 25 = 0,92 = 92%
Chọn B

Câu 4:

Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,8%. Nếu đem gửi 3 000 000 đồng thì sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

Xem đáp án
Số tiền lãi sau một tháng là:
3 000 000 × 0,8 : 100 = 24 000 (đồng)
Chọn B

Câu 5:

Lớp 5A có 40 học sinh trong đó số học sinh Nữ chiếm 40% số học sinh cả lớp. Vậy lớp 5A có:

Xem đáp án
Số học sinh nữ là:
40 × 40 : 100 = 16 (học sinh)
Số học sinh nam là:
40 – 16 = 24 (học sinh)
Chọn A

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận