Trắc nghiệm Các dạng toán về phân số với tử số và mẫu số là số nguyên (có đáp án)

  • 522 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:

Xem đáp án

+) \[\frac{{12}}{0}\] không là phân số vì mẫu số bằng 0.

+) \[\frac{3}{{0,25}}\] không là phân số vì mẫu số là số thập phân.

+) \[\frac{{4,4}}{{11,5}}\] không là phân số vì tử số và mẫu số là số thập phân.

+) \[\frac{{ - 4}}{5}\]là phân số vì −4; 5∈Z và mẫu số là 5 khác 0.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

Xem đáp án

Trong hình có 2 ô vuông tô màu và tổng tất cả 8 ô vuông nên phân số biểu thị là \[\frac{2}{8} = \frac{1}{4}\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tìm số nguyên x biết \[\frac{{35}}{{15}} = \frac{x}{3}\]?

Xem đáp án

\[\frac{{35}}{{15}} = \frac{x}{3}\]

35 . 3 = 15 . x

\[x = \frac{{35.3}}{{15}}\]

x = 7

Vậy x = 7

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho tập A = {1; −2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số?

Xem đáp án

Các phân số thỏa mãn bài toán là:

\[\frac{1}{{ - 2}};\frac{3}{{ - 2}};\frac{4}{{ - 2}};\frac{{ - 2}}{1};\frac{{ - 2}}{3};\frac{{ - 2}}{4}\]

Vậy có tất cả 6 phân số.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho biểu thức \[C = \frac{{11}}{{2n + 1}}\]. Tìm tất cả các giá trị của n nguyên để giá trị của C là một số tự nhiên. 

Xem đáp án

Vì C∈N nên C∈Z. Do đó ta tìm n∈Z để C∈Z

Vì n∈Z nên để C∈Z thì 2n+1∈U(11) = {±1; ±11}

Ta có bảng:

 Cho biểu thức C = 11/ 2 n + 1. Tìm tất cả các giá trị của n nguyên để giá trị của C là một số tự nhiên.  (ảnh 1)

Vì C∈N nên ta chỉ nhận các giá trị n = 0; n = 5

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

5a2 cường
20:06 - 13/02/2023

Ok