Trắc nghiệm Các dạng toán về phép cộng trừ hai số nguyên (tiếp) (có đáp án)

  • 427 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị của biểu thức a + (−45) với a = 25 là

Xem đáp án

Thay a = 25 vào biểu thức ta được :

25 + (−45) = −(45 − 25) = −(20)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tìm tổng các giá trị nguyên của x biết −12 < x ≤ −1.

Xem đáp án

Vì −12 < x ≤ −1 nên x∈{−11; −10; −9; ...; −1}

Tổng cần tìm là:

(−11) + (−10) + (−9) + (−8) + ... + (−1)

= −(11 + 10 + 9 +...+ 1)

= −[(11 + 1).11:2]

= −66

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho x = −31; y = −15 thì x + y = ?

Xem đáp án

Ta có: 

x + y = (−31) + (−15) = −(31 + 15) = −46.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Tính giá trị biểu thức A = x + (−1009) biết x = 576.

Xem đáp án

Thay x = 576 vào biểu thức A = x + (−1009), ta được

A = 576 + (−1009) = −(1009 − 576) = −433.

Vậy A = −433 khi x = 576.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận