Trắc nghiệm Các dạng toán về số nguyên tố, hợp số , phân tích một số ra thừa số nguyên tố (có đáp án)

  • 1140 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

A. Đáp án này đúng vì mọi số tự nhiên đều có ước chung là 1.

B. Đáp án này sai, vì 0 không là ước của 1 số nào cả.

C. Đáp án này sai, vì số nguyên tố có 2 ước là 1 và chính nó.

D. Đáp án này sai, vì 2 số nguyên tố có ước chung là 1.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Số nguyên tố nhỏ hơn 30 là:

Xem đáp án

Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là:  2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 23; 29.

Số cần tìm là 23.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một ước nguyên tố của 91 là

Xem đáp án

91 có tổng các chữ số bằng 10 không chia hết cho 3 nên 3 không là ước nguyên tố của 91

91 có chữ số tận cùng là 1 nên 91 không chia hết cho 2, do đó 2 không là ước nguyên tố.

Một ước số nguyên tố của 91 là: 7.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho a2.b.7 = 140 với a, b là các số nguyên tố, vậy a có giá trị là bao nhiêu:

Xem đáp án

 Cho a^2.b.7 = 140 với a, b là các số nguyên tố, vậy a có giá trị (ảnh 1)

Suy ra 

140 = 22.5.7 = a2.b.7 nên a = 2.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho số 150 = 2.3.52, số lượng ước của 150  là bao nhiêu:

Xem đáp án

Ta có 

150 = 2.3.52, vậy x = 1; y = 1; z = 2

Vậy số lượng ước của số 150  là (1+1)(1+1)(2+1) = 2.2.3 = 12

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận