Tự nhiên, dân cư và xã hội

  • 813 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của?

Xem đáp án

Đáp án C:

Công cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc


Câu 2:

Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là?

Xem đáp án

Đáp án A:

Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là núi cao và hoang mạc


Câu 3:

Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là?

Xem đáp án

Đáp án B:

Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là Hồng Công và Ma Cao


Câu 4:

Các khoáng sản nổi tiếng ở miền Đông Trung Quốc là?

Xem đáp án

Đáp án D :

Khóang sản nổi tiếng ở miền Đông Trung Quốc là than đá, dầu mỏ, quặng sắt


Câu 5:

Kiểu khí hậu nào sau đây làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc?

Xem đáp án

Đáp án A:

Kiểu khí hậu ôn đới lục địa với tính chất khô hạn làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận