Trắc nghiệm Giải toán về tỉ số phần trăm có đáp án (P2) (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1526 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Biết 5% của A là 45. Vậy để tìm A ta cần tính:

Xem đáp án

Đáp án B

Muốn tìm một số khi biết 5% của nó là 45, ta có thể lấy 45 chia cho 5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 45 nhân với 100 rồi chia cho 5.

Do đó, phép tính đúng là 45 : 5 × 100.


Câu 2:

Tìm A biết 7,5% của A là 24

Xem đáp án

Đáp án D

A cần tìm là: 24 : 7,5 × 100 = 320


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 3,25% của B là 5,2dm. Vậy B = ... dm

Xem đáp án

Đáp án A

B cần tìm là: 5,2 : 3,25 × 100 = 160 (dm)

Vậy đáp án cần điền vào ô trống là 160.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Lớp 5A có 14 học sinh nữ. Số học sinh nữ chiếm 43,75% tổng số học sinh của lớp đó.

Vậy lớp 5A có tất cả c học sinh.

Xem đáp án

Đáp án C

Lớp 5A có tất cả số học sinh là:     

14 : 43,75 × 100 = 32 (học sinh)

Đáp số: 32 học sinh.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 32.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dương Thị Bảo Ngọc
19:41 - 21/12/2023

Câu 2 là đáp án B