Trắc nghiệm Hai loại điện tích có đáp án (Thông hiểu)

  • 1591 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Các loại điện tích là:

Xem đáp án

Đáp án D

Có hai loại điện tích:

+ Điện tích dương

+ Điện tích âm


Câu 2:

Vật nhiễm điện là vật:

Xem đáp án

Đáp án D

Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron


Câu 3:

Chọn phương án đúng trong các phương án sau?

Xem đáp án

Đáp án D

A – sai vì: Có 2 loại điện tích: điện tích âm và điện tích dương

B – sai vì: Hai vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau

C – sai vì: Hai vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau

D – đúng


Câu 4:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

⇒ Khi đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau thì chúng có thể hút hoặc đẩy nhau tùy theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu


Câu 5:

Các vật nhiễm điện khác loại thì …….., cùng loại thì ……………

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận