Trắc nghiệm Nhân một số thập phân với một số tự nhiên có đáp án (Vận dụng)

  • 1065 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống (dạng gọn nhất):

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 48,75, chiều rộng kém chiều dài 13,5m.

Vậy thửa ruộng đó có chu vi bằng … mét.

Xem đáp án

Đáp án C

Chiều rộng của thửa ruộng đó là:

48,75 – 13,5 = 35,25 (m)

Chu vi của thửa ruộng đó là:

(48,75 + 35,25) x 2 = 168 (m)

Đáp số: 168m.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 168.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 25,8m vải. Ngày thứ hai dệt được gấp đôi ngày thứ nhất.

Vậy trong hai ngày đó dệt được tất cả … mét vải.

Xem đáp án

Đáp án A

Ngày thứ hai người thợ đó dệt được số mét vải là:

25,8 x 2 = 51,6 (m)

Trong hai ngày người đó dệt được tất cả số mét vải là:

25,8 + 51,6 = 77,4 (m)

Đáp số: 77,4m

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 77,4.


Câu 3:

Một cửa hàng có một số đường. Biết cửa hàng đã bán được 6,3 tạ đường, số đường còn lại được chia đều vào 16 bao, mỗi bao 0,45 tạ đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Xem đáp án

Đáp án C

Sau khi bán, cửa hàng còn lại số tạ đường là:

0,45 x 16 = 7,2 (tạ)

Trước khi bán cửa hàng có số tạ đường là:

6,3 + 7,2 = 13,5 (tạ)

13,5 tạ = 1350kg

Đáp số: 1350kg.


Câu 4:

Cho hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có số đo như hình vẽ:

Vậy chu vi hình vuông ABCD …. chu vi hình chữ nhật MNPQ.

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án A

Đổi 1,35 dm = 13,5cm

Chu vi hình vuông ABCD là:

9,56 x 4 = 38,24 (cm)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(13,5 + 8,75) x 2 = 44,5 (cm)

Mà 38,24 cm < 44,5 cm

Vậy chu vi hình vuông ABCD nhỏ hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết trung bình cộng của ba số là 53,48. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 48,9; tổng của số thứ hai và số thứ ba là 135.

Vậy số thứ nhất là …; số thứ hai là …; số thứ ba là ….

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án

Đáp án A

Tổng của ba số đó là: 53,48×3=160,44

Số thứ nhất là: 160,44135=25,44

Số thứ hai là: 48,925,44=23,46

Số thứ ba là: 13523,46=111,54

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới là 25,44; 23,46; 111,54.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận