Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 18 (có đáp án): Tuần hoàn máu

  • 11094 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hệ tuần hoàn bao gồm

Xem đáp án

Đáp án là D

Hệ tuần hoàn bào gồm: Dịch tuần hoàn, Tim và hệ thống mạch máu


Câu 2:

HTH của động vật được cấu tạo từ những bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án là A

HTH của động vật được cấu tạo từ những bộ phận : tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn


Câu 3:

Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo từ những bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án là D

Hệ tuần hoàn được cấu tạo từ tim, hệ mạch và dịch tuần hoàn


Câu 4:

Hệ tuần hoàn có chức năng

Xem đáp án

Đáp án là C

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể


Câu 5:

Hệ tuần hoàn có vai trò

Xem đáp án

Đáp án là C

Phát biểu đúng là C.

A,B sai vì hệ tuần hoàn không có chức năng chuyển hóa

D sai vì ở côn trùng, sâu bọ hệ tuần hoàn không vận chuyển khí


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Diệu Linggg
23:35 - 04/03/2022

câu 10 là khoang cơ thể chứ không phải xoang cơ thể

nguyen tuan minh
21:02 - 18/12/2022

kkkk