Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 45 (có đáp án): Sinh sản hữu tính ở động vật (phần 2)

  • 4639 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Sinh sản hữu tính ở động vật là?

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh sản hữu tính ở động vật là sự kết hợp ngẫu nhiên của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tư phát triển thành cơ thể mới

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Trong sinh sản hữu tính cơ thể mới sinh ra từ

Xem đáp án

Lời giải:

Cơ thể mới là kết quả của phát triển của hợp tử.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Một cơ thể vừa có khả năng tạo giao tử đực, vừa có khả năng tạo giao tử cái thì gọi là ?

Xem đáp án

Lời giải:

Một cơ thể vừa có khả năng tạo giao tử đực, vừa có khả năng tạo giao tử cái là cơ thể lưỡng tính

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm các giai đoạn?

Xem đáp án

Lời giải:

Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh, phát triển phôi thai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Một tế bào sinh tinh trùng giảm phân hình thành bao nhiêu tinh trùng?

Xem đáp án

Lời giải:

Hình thành tinh trùng: 1 tế bào sinh tinh trùng giảm phân và hình thành 4 tinh trùng

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thịnh Trần
21:35 - 25/04/2022

Câu 4 đáp án khác lời giải

wuhthna
20:01 - 06/05/2023

4D