Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 9 (có đáp án): Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (Phần 1)

  • 12512 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là?

Xem đáp án

Đáp án D

Chu trình Canvin xảy ra ở pha tối của quá trình quang hợp, tồn tại ở mọi loài sinh vật. Trật tự đúng của các giai đoạn trong chu trình Canvin là: Cố định CO2 → Khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP) → cố định CO2.

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là khử APG thành AlPG→ cố định CO2 (ảnh 1)


Câu 2:

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng?

Xem đáp án

Đáp án B

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Các sản phẩm này của pha sáng sẽ được chuyển cho pha tối thực hiện quá trình cố định CO2.

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng (ảnh 1)


Câu 3:

Sản phẩm của pha sáng gồm?

Xem đáp án

Đáp án A

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng Mặt Trời đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH → Sản phẩm của pha sáng gồm ATP, NADPH và O2 (có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước).


Câu 4:

Nhóm thực vật C3 được phân bố?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án B

Quá trình khử CO2 là diễn biến của pha tối của quá trình quang hợp.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Huyen Ngo

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận