Trắc nghiệm Tỉ số và tỉ số phần trăm (có đáp án)

  • 1208 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tỉ số và tỉ số phần trăm của số 2700m và 6km lần lượt là

Xem đáp án

Đổi 6km = 6000m

+ Tỉ số của 2700m 6000m là \[2700:6000 = \frac{9}{{20}}\]

+ Tỉ số phần trăm của 2700m so với 6000m là \[\frac{{2700.100}}{{6000}}{\rm{\% }} = 45{\rm{\% }}\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chọn câu sai. Viết dưới dạng tỉ số của hai số tự nhiên.

Xem đáp án

Đáp án A: \[\frac{{2\frac{{11}}{{12}}}}{{6\frac{1}{8}}} = 2\frac{{11}}{{12}}:6\frac{1}{8} = \frac{{35}}{{12}}:\frac{{49}}{8} = \frac{{35}}{{12}}.\frac{8}{{49}} = \frac{{10}}{{21}}\] nên A đúng.

Đáp án B: \[66\frac{2}{3}{\rm{\% }} = \frac{{200}}{3}:100 = \frac{{200}}{3}.\frac{1}{{100}} = \frac{2}{3}\]  nên B sai.

Đáp án C:\[0,72:2,7 = \frac{{72}}{{100}}:\frac{{27}}{{10}} = \frac{{18}}{{25}}.\frac{{10}}{{27}} = \frac{4}{{15}}\] nên C đúng.

Đáp án D: \[0,075:5{\rm{\% }} = \frac{{75}}{{1000}}:\frac{5}{{100}} = \frac{{75}}{{1000}}.\frac{{100}}{5} = \frac{3}{2}\]  nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

 

\(\frac{{27}}{{100}}\)  được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

Xem đáp án

Ta có: \[\frac{{27}}{{100}} = 27{\rm{\% }}\]

Vậy \(\frac{{27}}{{100}}\) được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là 27%.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(\frac{{124}}{{400}}\) = %

Xem đáp án

Lời giải:

Ta có: \[\frac{{124}}{{400}} = \frac{{124:4}}{{400:4}} = \frac{{31}}{{100}} = 31{\rm{\% }}\]

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 31


Câu 5:

 

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm: \(2\frac{2}{8} = ...\% \)     

Xem đáp án

Ta có: \[2\frac{2}{8} = 2\frac{1}{4} = 2\frac{{25}}{{100}} = \frac{{225}}{{100}} = 225{\rm{\% }}\]

Vậy \[2\frac{2}{8} = 225{\rm{\% }}\]

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận