Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 15. Thao tác với tệp có đáp án

  • 1429 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong Python, hoạt động với tệp diễn ra theo thứ tự sau:

Mở tệp ⟶ Đọc hoặc ghi dữ liệu ⟶ Đóng tệp.


Câu 2:

Cú pháp mở tệp để đọc dữ liệu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các đáp án A, B, C viết sai cấu trúc mở tệp để đọc.


Câu 3:

Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cú pháp: <biến xâu> = <biến tệp>.read()


Câu 4:

Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cú pháp: <biến xâu> = <biến tệp>.readline()


Câu 5:

Để đọc một lần được một danh sách, mỗi phần tử của danh sách là một dòng trong tệp ta dùng cú pháp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cú pháp: <biến danh sách xâu> = <biến tệp>.readlines()


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận