Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 19. Thư viện chương trình con chuẩn có đáp án

  • 700 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để khai báo thư viện toán học ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cấu trúc khai báo thư viện: import .


Câu 2:

Để hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên ta dùng cấu trúc:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cấu trúc khai báo thư viện: import .


Câu 3:

Để sử dụng hàm sqrt(x) ta phải sử dụng thư viện:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

sqrt(x) là hàm toán học tính căn bậc hai nên thư viện cần khai báo là thư viện toán học math.


Câu 4:

Module hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thư viện datetime: Cung cấp các lớp dành cho việc xử lý ngày tháng và thời gian.

Thư viện ramdom: ngẫu nhiên.

Thư viện math: Hỗ trợ thư viện toán học.


Câu 5:

Modele cung cấp các lớp dành cho việc xử lý ngày tháng và thời gian:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thư viện math: Toán học.

Thư viện ramdom: Tạo số ngẫu nhiên.

Thư viện zlib: Hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận