Trắc nghiệm Toán 5 ( có đáp án ) Phân số thập phân

  • 2282 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Mẫu số của một phân số thập phân có thể là những số nào?

Xem đáp án

Các phân số có mẫu số là 10; 100;1000; … được gọi là các phân số thập phân

Đáp án cần chọn là B 


Câu 2:

Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân?

Xem đáp án

Các phân số có mẫu số là 10;100;1000;.... được gọi là các phân số thập phân.

Vậy trong các phân số đã cho, phân số thập phân là 49100

Đáp án cần chọn là C 


Câu 3:

Phân số 3451000 được đọc là

Xem đáp án

Phân số 3451000được đọc là ba trăm bốn mươi lăm phần nghìn

Đáp án cần chọn là D 


Câu 4:

Phân số “bảy mươi chín phần nghìn” được viết là

Xem đáp án

Phân số “bảy mươi chín phần nghìn” được viết là: 791000

Đáp án cần chọn là A


Câu 5:

Cho các phân số sau:

38;910;3550;57100;99140;24688000;36895100000

Trong các phân số trên, có bao nhiêu phân số thập phân?

Xem đáp án

Trong các phân số đã cho có các phân số thập phân là 

910;57100;36895100000

Đáp án cần chọn là A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Linh Giang
13:35 - 26/12/2020

OMG

nguyễn ngọc khánh linh
18:46 - 24/10/2023

11

Ảnh đính kèm

nguyễn ngọc khánh linh
18:47 - 24/10/2023

Ảnh đính kèm

nguyễn ngọc khánh linh
18:47 - 24/10/2023

c

Ảnh đính kèm

nguyễn ngọc khánh linh
18:57 - 24/10/2023

cx

Ảnh đính kèm

nguyễn ngọc khánh linh
18:48 - 24/10/2023

x

Ảnh đính kèm

nguyễn ngọc khánh linh
18:48 - 24/10/2023

x

Ảnh đính kèm

nguyễn ngọc khánh linh
18:58 - 24/10/2023

x

Ảnh đính kèm

nguyễn ngọc khánh linh
18:48 - 24/10/2023

xc

Ảnh đính kèm

nguyễn ngọc khánh linh
18:48 - 24/10/2023

cxv

Ảnh đính kèm

nguyễn ngọc khánh linh
18:49 - 24/10/2023

xc c c

Ảnh đính kèm

nguyễn ngọc khánh linh
18:58 - 24/10/2023

cc

Ảnh đính kèm

nguyễn ngọc khánh linh
18:49 - 24/10/2023

123

Ảnh đính kèm