Dạng 1: Nhận biết phân số với tử số và mẫu số là các số nguyên có đáp án

  • 230 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Phép chia 8 : (–19) được viết dưới dạng phân số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phép chia 8 : (–19) được viết dưới dạng phân số là 819  .


Câu 3:

Phép chia 79 : 3 được viết dưới dạng phân số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phép chia 79 : 3 được viết dưới dạng phân số là 793  .


Câu 4:

Số –5 được viết dưới dạng phân số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số –5 được viết dưới dạng phân số là 51  .


Câu 5:

Phân số 810  đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận