Dạng 1: Tính tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số, hai đại lượng có đáp án

  • 256 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tỉ số của 250 và 75 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tỉ số của 250 và 75 là  250:75=103.


Câu 2:

Tỉ số của 2,5 ngày và 45 giờ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đổi 2,5 ngày = 2,5 . 24 = 60 giờ.

Tỉ số của 2,5 ngày và 45 giờ là  60:45=43.


Câu 3:

Tỉ số phần trăm của  13 giờ và 32 phút

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi 32 phút =  815 giờ.

Tỉ số của  13 giờ và 32 phút là  13:815=58;

Tỉ số phần trăm của  13 giờ và 32 phút là  51008%=62,5%.


Câu 4:

Tỉ số phần trăm của 0,5643 và 1,6 (làm tròn đến hàng phần trăm)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tỉ số phần trăm của 0,5643 và 1,6 là  0,56431001,6%=35,26875%

Làm tròn 35,26875% đến hàng phần trăm ta được kết quả là 35,27%.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận