Dạng 2: Tính giá trị phần trăm của một số cho trước có đáp án

  • 255 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

67% của – 542,6 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

67% của – 542,6 là    542,667100=363,542. 


Câu 2:

0,25% của 10,6 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

0,25% của 10,6 là  10,60,25100= 0,0265. 


Câu 3:

18,2% của số đối 235,5 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số đối của 235,5 là – 235,5.

18,2% của – 235,5 là   235,5 .18,2100=42,861. 


Câu 4:

150% của – 12,6 có giá trị là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

150% của – 12,6 là   12,6150100= 18,9. 


Câu 5:

Diện tích đất trồng trọt của xã Lại Yên khoảng 81,5 ha. Vụ hè thu năm nay xã này dự định dùng 67% diện tích này để trồng cây ăn quả. Diện tích trồng cây ăn quả vụ hè thu của xã Lại Yên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích trồng cây ăn quả vụ hè thu của xã Lại Yên là  81,5.67100=54,605 (ha).

Làm tròn 54,605 kết quả đến hàng phần trăm 54,61 (ha).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận