Dạng 2: hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau có đáp án

  • 215 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hai đường thẳng x và y. Khi đó, x và y có thể là hai đường thẳng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hai đường thẳng x và y bất kỳ có thể trùng nhau, cắt nhau hoặc song song.


Câu 2:

Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng. Khi đó, hai đường thẳng MN và MP có quan hệ gì với nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hai đường thẳng MN và MP có điểm M là điểm chung nên hai đường thẳng MN và MP cắt nhau.


Câu 3:

Hai đường thẳng trùng nhau có bao nhiêu điểm chung?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng nằm “chồng khít” lên nhau nên mọi điểm của đường thẳng này đều thuộc đường thẳng còn lại. Khi đó, chúng có vô số điểm chung.

Chẳng hạn: Đường thẳng CD và đường thẳng DE là hai đường thẳng trùng nhau.

Hai đường thẳng trùng nhau có bao nhiêu điểm chung? A. 0; B. 1; C. 2; D. vô số. (ảnh 1)

Câu 4:

Cho hình vẽ sau. Kết luận nào dưới đây là đúng?

Cho hình vẽ sau. Kết luận nào dưới đây là đúng?   A. x và y cắt nhau tại G và H; B. x và y cắt nhau tại G, y và t cắt nhau tại H; C. x và t cắt nhau tại G, y và t cắt nhau tại H; D. y và t cắt nhau tại G, x và t cắt nhau tại H. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hai đường thẳng x và y không có điểm chung. Do đó, đáp án A và B sai.

Hai đường thẳng x và t có một điểm chung là điểm G.

Hai đường thẳng y và t có một điểm chung là điểm H.

Do đó, đáp án C đúng, đáp án D sai.


Câu 5:

Hai đường thẳng không song song với nhau thì hai đường thẳng đó có mối quan hệ gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung nên hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng có điểm chung.

Nếu hai đường thẳng có một điểm chung thì hai đường thẳng đó cắt nhau.

Nếu hai đường thẳng có hai điểm chung trở lên thì hai đường thẳng đó trùng nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận