Dạng 1: điểm nằm giữa hai điểm có đáp án

  • 158 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

 
Cho ba điểm D, E, F thẳng hàng và điểm D nằm giữa hai điểm E và F. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng?

Cho ba điểm D, E, F thẳng hàng và điểm D nằm giữa hai điểm E và F. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì ba điểm D, E, F thẳng hàng nên ba điểm D, E, D cùng nằm trên một đường thẳng. Điểm D nằm giữa hai điểm E và F nên ta có hình vẽ sau:

Cho ba điểm D, E, F thẳng hàng và điểm D nằm giữa hai điểm E và F. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng? (ảnh 2)

Câu 2:

Cho ba điểm G, H, I thẳng hàng, hai điểm H và I nằm cùng phía đối với điểm G. Hình vẽ nào sau đây là sai?

Cho ba điểm G, H, I thẳng hàng, hai điểm H và I nằm cùng phía đối với điểm G. Hình vẽ nào sau đây là sai? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Vì ba điểm G, H, I thẳng hàng nên ba điểm đó cùng nằm trên một đường thẳng.

- Vì hai điểm H và I nằm cùng phía đối với điểm G nên điểm H nằm giữa hai điểm I và G hoặc điểm I nằm giữa hai điểm G và H.

Trường hợp 1: Điểm H nằm giữa hai điểm I và G.

Cho ba điểm G, H, I thẳng hàng, hai điểm H và I nằm cùng phía đối với điểm G. Hình vẽ nào sau đây là sai? (ảnh 2)

 

Trường hợp 2: Điểm I nằm giữa hai điểm G và H.

Cho ba điểm G, H, I thẳng hàng, hai điểm H và I nằm cùng phía đối với điểm G. Hình vẽ nào sau đây là sai? (ảnh 3)

Do đó, đáp án đúng là D.


Câu 3:

Có những điểm nào nằm giữa điểm A và điểm E?

Có những điểm nào nằm giữa điểm A và điểm E?   A. B, N, C, E; B. B; C. C, D; D. B, C, D. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Các điểm nằm trên đường thẳng a là: A, B, C, D, E.

- Có 3 điểm nằm giữa hai điểm A và E là: B, C, D.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Trên hình vẽ, điểm E và điểm H nằm khác phía mấy điểm? A. 1; B. 2; C. 3; D. 4. (ảnh 1)

Trên hình vẽ, điểm E và điểm H nằm khác phía mấy điểm?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

- Điểm E và điểm H nằm khác phía đối với một điểm nếu điểm đó nằm giữa hai điểm E và H.

- Các điểm nằm giữa điểm E và điểm H là: I, M.

Do đó, đáp án đúng là B.


Câu 5:

Cho 4 điểm A, B, M, N cùng thuộc đường thẳng xy. Kết luận nào dưới đây là đúng?

Cho 4 điểm A, B, M, N cùng thuộc đường thẳng xy. Kết luận nào dưới đây là đúng?   A. Điểm A nằm giữa hai điểm N và B; B. Điểm M và điểm N nằm khác phía đối với điểm B; C. Điểm N nằm khác phía điểm M đối với điểm B; D. Điểm A và điểm N nằm cùng phía đối với điểm B. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Điểm A nằm giữa hai điểm: M và N, M và B.

- Điểm B không nằm giữa hai điểm nào nên không có các điểm nằm khác phía đối với điểm B.

Do đó, đáp án đúng là D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận