Dạng 1: Nhận biết trung điểm của đoạn thẳng có đáp án

 • 220 lượt thi

 • 10 câu hỏi

 • 60 phút

Câu 1:

M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi MA + MB = AB và MA = MB.


Câu 2:

Nếu ta có P là trung điểm của MN thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nếu ta có P là trung điểm của MN thì (ảnh 1)

Ta có P là trung điểm của MN thì:  MP=NP=MN2.


Câu 3:

Quan sát hình vẽ dưới đây, trung điểm của đoạn thẳng AC là

Quan sát hình vẽ dưới đây, trung điểm của đoạn thẳng AC là  A. Điểm B; B. Điểm D;     C. Điểm C; D. Không có đáp án đúng. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát hình vẽ ta thấy, điểm B thuộc đoạn thẳng AC, mà AB = BC.

Vậy điểm B là trung điểm đoạn thẳng AC.


Câu 4:

Quan sát hình vẽ dưới đây, trung điểm của đoạn thẳng AE là

Quan sát hình vẽ dưới đây, trung điểm của đoạn thẳng AE là  A. Điểm B; B. Điểm D;     C. Điểm C; D. Không có đáp án đúng. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình vẽ ta thấy, điểm C thuộc đoạn thẳng AE, mà AC = CE.

Vậy điểm C là trung điểm đoạn thẳng AE.


Câu 5:

Quan sát hình vẽ dưới đây, trung điểm của đoạn thẳng AC là

Quan sát hình vẽ dưới đây, trung điểm của đoạn thẳng AC là  A. Điểm B; B. Điểm O;     C. Điểm N; D. Không có đáp án đúng. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát hình vẽ ta thấy, điểm B thuộc đoạn thẳng AC, mà AB = BC.

Vậy điểm B là trung điểm đoạn thẳng AC.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận