Dạng 2: Điểm trong góc có đáp án

  • 191 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Bổ sung phần thiếu (…) trong phát biểu sau:

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu …………………

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy.


Câu 2:

Hình nào sau đây vẽ đúng yêu cầu: Tia AO nằm trong góc BAC?

Hình nào sau đây vẽ đúng yêu cầu: Tia AO nằm trong góc BAC? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quan sát các đáp án, ta thấy rõ hình vẽ ở đáp án B phù hợp yêu cầu: Tia AO nằm trong góc BAC.


Câu 3:

Trên tờ giấy A4, xác định 2 điểm C và D rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình dưới đây. Phát biểu nào sau đây đúng:

Trên tờ giấy A4, xác định 2 điểm C và D rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình dưới đây. Phát biểu nào sau đây đúng:   A. Điểm C và D nằm trong góc cắt rời; B. Điểm C nằm trong góc cắt rời; C. Điểm D nằm trong góc cắt rời; D. Không có điểm nào nằm trong góc cắt rời. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sau khi cắt rời góc tờ giấy theo yêu cầu đề bài ta được kết quả như sau:

Trên tờ giấy A4, xác định 2 điểm C và D rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình dưới đây. Phát biểu nào sau đây đúng:   A. Điểm C và D nằm trong góc cắt rời; B. Điểm C nằm trong góc cắt rời; C. Điểm D nằm trong góc cắt rời; D. Không có điểm nào nằm trong góc cắt rời. (ảnh 2)

Vậy điểm D nằm trong góc cắt rời.


Câu 4:

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào là biểu đúng?

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào là biểu đúng?   A. Điểm M, N, P nằm trong góc xOy;    B. Điểm P, Q nằm trong góc xOy; C. Điểm M, N nằm trong góc xOy; D. Điểm P, M không nằm trong góc xOy. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vào hình vẽ ta thấy điểm M và điểm N nằm trong góc xOy; điểm P và điểm Q không nằm trong góc xOy.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận