Trắc nghiệm Toán 6 Bài 43. Xác suất thực nghiệm có đáp án

  • 170 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khánh gieo một con xúc xắc 50 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện

1

2

3

4

5

6

Số lần

4

10

11

7

12

6

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “xuất hiện mặt 5 chấm” là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số lần Khánh giao xúc xắc: 50 lần

Số lần xuất hiện mặt 5 chấm là: 12 lần.

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “xuất hiện mặt 5 chấm” là:

 1250=0,24.

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “xuất hiện mặt 5 chấm” là 0,24.


Câu 2:

Tung một đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm của sự kiện “xuất hiện mặt N” là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số lần tung đồng xu là: 32 lần

Số lần xuất hiện mặt N là: 32 – 18 = 14 (lần).

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “xuất hiện mặt N” là:  1432=716.

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “xuất hiện mặt N” là  716.


Câu 3:

Nếu gieo một xúc xắc 11 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 2 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tổng số lần gieo: 11 lần

Số lần xuất hiện mặt 2 chấm: 5 lần

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm là: 511  .


Câu 4:

An gieo hai con xúc xắc cùng lúc 80 lần. Ở mỗi lần gieo, An cộng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc và ghi lại kết quả như bảng sau:

Tổng số chấm

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số lần

2

5

6

8

11

14

12

9

6

4

3

Nếu tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc lớn hơn 6 thì An thắng. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện An thắng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tổng số lần gieo: 80 lần.

Vì tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc lớn hơn 6 thì An thắng nên số lần An thắng là:

14 + 12 + 9 + 6 + 4 + 3 = 48 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện An thắng là:  4880=35.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận