Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số có đáp án

  • 323 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau: 

Xem đáp án

Muốn nhân  hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.                 

Phân số nào nhân với 11 cũng bằng chính nó.                          

Phân số nào nhân với 00 cũng bằng 00     

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình sau:

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Cách 1:

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

34+98=158m

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

47.158=158m2

Cách 2:

Diện tích hình chữ nhật ADFE là:

34.47=37m2

Diện tích hình chữ nhật BCFE là:

47.98=914m2

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

37+914=1514m2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Phép nhân phân số có những tính chất nào?

Xem đáp án

Phép nhân phân số cũng có các tính chất tương tự phép nhân số tự nhiên như tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất nhân phân phối.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tính 58.34

Xem đáp án

58.34=5.38.4=1532

Đáp án cần chọn là: C

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận