Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều có đáp án

  • 903 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu tính chất dưới đây là của hình vuông?

i) Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau.

ii) Hình vuông có bốn góc bằng nhau và bằng 600.

iii) Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau.

Xem đáp án

Đáp án C

Trong hình vuông:

- Bốn cạnh bằng nhau.

- Bốn góc bằng nhau và bằng 900.

- Hai đường chéo bằng nhau.

Suy ra i) và iii) là tính chất của hình vuông. 

Vậy có 2 tính chất thỏa mãn của hình vuông.


Câu 2:

Hình lục giác đều là hình:

Xem đáp án

Đáp án D

Hình lục giác đều là hình có 6 cạnh bằng nhau.


Câu 3:

Trong các hình vẽ dưới đây, Có bao nhiêu hình là hình lục giác đều?

Bài tập trắc nghiệm Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều có đáp án | Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Đáp án D

Hình 1) là hình các viên gạch lục giác đều.

Hình 2) là hộp mứt tết cổ truyền có dạng hình lục giác đều.

Hình 3) là tổ ong có dạng hình lục giác đều.

Hình 4) là khay đựng bánh kẹo có dạng hình lục giác đều.

Vậy cả 4 hình đều là hình lục giác đều.


Câu 4:

Quan sát các hình dưới đây và cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình lục giác đều?

Bài tập trắc nghiệm Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều có đáp án | Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Đáp án D

Quan sát hình vẽ và tiến hành đo ta thấy:

- Hình vuông: b;

- Hình tam giác đều: c;

- Hình lục giác đều: g.


Câu 5:

Hình lục giác đều có bao nhiêu đường chéo?

Xem đáp án

Đáp án C

Hình lục giác đều có tất cả ba đường chéo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận