Dạng 1: Xác định thành phần dấu và phần số tự nhiên, tìm số đối của số nguyên có đáp án

  • 733 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hãy xác định phần số tự nhiên của -4?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phần số tự nhiên của -4 là 4.


Câu 2:

Hãy xác định phần dấu của -7?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phần dấu của -7 là -.


Câu 3:

Cho số nguyên sau: -10. Chọn phương án đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phần dấu của -10 là – và phần số tự nhiên của -10 là 10.


Câu 4:

Tìm số đối của số nguyên sau: -5.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số đối của -5 là 5.


Câu 5:

Hãy xác định phần dấu và phần số tự nhiên của số đi của 15.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số đối của 15 là -15. Vậy phần dấu của -15 là là - và phần số tự nhiên của -15 là 15.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận