Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 28: Số thập phân có đáp án

  • 1686 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Viết các phân số thập phân 1710; 34100; 251 000 dưới dạng số thập phân.

Xem đáp án

Viết các phân số thập phân dưới dạng số thập phân là:

1710=1,7

34100=0,34

251 000=0,025


Câu 2:

Viết các số đối của các phân số thập phân 1710; 34100; 251 000.

Xem đáp án

+) Số đối của 1710 là -1710

+) Số đối của 34100 là -34100

+) Số đối của 251 000 là -251 000


Câu 3:

1. Viết các phân số thập phân -51 000; -79810 dưới dạng số thập phân rồi tìm số đối của các số thập phân đó. 

2. Viết các số thập phân xuất hiện trong đoạn tin Hình 7.1b dưới dạng phân số thập phân.

Xem đáp án

1. Ta có -51 000=-0,005; số đối của -0,005 là 0,005.

79810=79,8; số đối của 79,8 là -79,8.

2. Các số thập phân suất hiện trong hình 7.1 b là: -4,2; -2,4.

Ta có: -4,2=-4210; -2,4=-2410


Câu 4:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; -8,152; 0,12; -8,9.

Xem đáp án

Vì 8,9 > 8,152 nên -8,9 < -8,152

Ta lại có -8,152 < 0 < 0,12

Do đó -8,9 < -8,152 < 0 < 0,12

Vậy sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: -8,9; -8,152; 0; 0,12.


Câu 5:

Đọc đoạn tin trong Hình 7.1b và cho biết trong hai thời điểm, 19 giờ ngày 2-1-2016 và 6 giờ ngày 25-1-2016, thời điểm nào nhiệt độ tại Pha Đin (Điện Biên) xuống thấp hơn.

Đọc đoạn tin trong Hình 7.1b và cho biết trong hai thời điểm, 19 giờ ngày 2-1-2016

Xem đáp án

Vì 4,2 > 2,4 nên -4,2 < -2, 4 nên thời điểm 6 giờ ngày 25-1-2016 nhiệt độ thấp hơn thời điểm 19 giờ ngày 24 – 11 – 2016.

Vậy thời điểm 6 giờ ngày 25 – 1 – 2016 nhiệt độ tại Pha Đin (Điện Biên) xuống thấp hơn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vũ Duy Anh
15:37 - 26/02/2022

1

Văn chinh Nguyễn
20:21 - 25/03/2024

Hoc có mất 💰 ko ạ