Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 29: Tính toán với số thập phân có đáp án

  • 1075 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một tàu thăm dò đáy biển đang ở độ cao – 0,32 km (so với mực nước biển).

Tính độ cao mới của tàu (so với mực nước biển) sau khi tàu nổi lên thêm 0,11 km.

Xem đáp án

Sau khi học bài học ngày hôm nay, các em có thể tính được: 

Độ cao mới của tàu là: (- 0,32) + 0,11 = - (0,32 – 0,11) = - 0,21 (km)

Vậy độ cao mới của tàu là – 0,21 km (so với mực nước biển).


Câu 2:

Tính:

a) 2,259 + 0,31;

b) 11,325 - 0,15.

Xem đáp án

a)

Tính: a) 2,259 + 0,31; b) 11,325 - 0,15

Vậy 2,259 + 0,31 = 2, 569

b) 

Tính: a) 2,259 + 0,31; b) 11,325 - 0,15

Vậy 11,325 - 0,15 = 11,175


Câu 4:

Tính:

a) (- 2,259) + 31,3;

b) (- 0,325) - 11,5.

Xem đáp án

a) (-2,259) + 31,3 =  31,3 – 2,259 = 29, 041.

Vậy (- 2,259) + 31,3 = 29, 041.

b) (- 0,325) - 11,5 = - (0,325 + 11,5) = -11,825

Vậy (- 0,325) - 11,5 = -11,825


Câu 5:

1. Em hãy giải bài toán mở đầu.        

Một tàu thăm dò đáy biển đang ở độ cao -0,32 km (so với mực nước biển).

Tính độ cao mới của tàu (so với mực nước biển) sau khi tàu nổi lên thêm 0,11 km. 

Em hãy giải bài toán mở đầu: Một tàu thăm dò đáy biển đang ở độ cao

2. Nhiệt độ trung bình năm ở Bắc Cực là -3,4°C, ở Nam Cực là - 49,3°C (Theo www.southpole.aq). Cho biết nhiệt độ trung bình năm ở nơi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu độ C.

Xem đáp án

1. Độ cao mới của tàu sau khi tàu nổi lên thêm 0,11 km là:

 (-0,32) + 0,11 = - (0,32 – 11) = - 0,21 (km)

Vậy độ cao mới của tàu sau khi tàu nổi lên thêm 0,11 km là -0, 21 km

2. 

Vì 3,4 < 49,3 nên -3, 4 > -49,3

Do đó nhiệt độ trung bình ở Bắc Cực cao hơn ở Nam Cực và cao hơn số độ C là:

(-3,4) – (- 49,3) = (-3,4) + 49,3 = 49,3 – 3, 4 = 45,9 (độ C)

Vậy nhiệt độ trung bình ở Bắc Cực cao hơn ở Nam Cực và cao hơn 45,90C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Hương Giang
20:12 - 26/03/2022

Câu 1: Đáp án là -0,21