Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia có đáp án

  • 840 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhật thực, nguyệt thực là những hiện tượng thiên văn, xảy ra khi Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời cùng nằm trên một đường thẳng, nhưng theo thứ tự khác nhau.

Thứ tự của chúng trên đường thẳng khi đó như thế nào?

Xem đáp án

Theo tìm hiểu, ta có:

Hiện tượng Nhật thực theo thứ tự là: Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất.

Hiện tượng Nguyệt thực theo thứ tự là: Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.


Câu 2:

Em hãy quan sát Hình 8. 15 và cho biết:

a) Điểm D nằm giữa hai điểm nào?

b) Hai điểm nào nằm cùng phía đối với điểm B?

c) Hai điểm nào nằm khác phía đối với điểm E? 

Em hãy quan sát Hình 8. 15 và cho biết: a) Điểm D nằm giữa hai điểm nào

Xem đáp án

a) Trong ba điểm B, D, C thẳng hàng ta thấy điểm D nằm giữa hai điểm B và điểm C.

b) Trong ba điểm B, D, C thẳng hàng ta thấy hai điểm D và C nằm cùng phía đối với điểm B (cùng phía bên phải)

c) Trong ba điểm A, E, D thẳng hàng ta thấy hai điểm D và A nằm khác phía đối với điểm E (nằm về hai phía của điểm E)


Câu 3:

Cho hai điểm phân biệt A, B như Hình 8.16. Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho:

- Điểm C nằm giữa hai điểm A và B; 

- Điểm C và điểm D nằm khác phía đối với điểm B.

Khi đó điểm A và điểm B có nằm cùng phía đối với điểm D không?  

Cho hai điểm phân biệt A, B như Hình 8.16. Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho

Xem đáp án

Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B; điểm C và điểm D nằm khác phía đối với điểm B nên ta có hình vẽ sau:

Cho hai điểm phân biệt A, B như Hình 8.16. Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho

Khi đó điểm A và điểm B nằm cùng phía với điểm D (cùng phía bên trái)


Câu 4:

Cho hình bình hành ABCD như Hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D.

Cho hình bình hành ABCD như Hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa

Xem đáp án

Điểm nằm giữa hai điểm A, C đồng thời nằm giữa hai điểm B, D là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo.

Ta có O là điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D.

Cho hình bình hành ABCD như Hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa


Câu 5:

Quan sát Hình 8.19.

a) Em hãy đọc tên các tia trong hình; 

b) Với mỗi tia ở câu a, tìm tia đối của chúng.

Quan sát Hình 8.19. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình

Xem đáp án

a. Các tia trong hình vẽ là: Ax; Ay (hay AB); Bx (hay BA); By.

b. Tia đối của Ax là Ay (hay AB)

+) Tia đối của Ay là Ax 

+) Tia đối của By là Bx (hay BA)

+) Tia đối của Bx là By


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

28.Trần Hạnh Nguyên
22:23 - 04/05/2022

buồn ngủ quá nhưng mai thi òi