Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng có đáp án

  • 714 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 4:

Với bốn điểm A, B, C, D như Hình 8.27, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là:

a) Hai trong ba điểm A, B, C; 

b) Hai trong bốn điểm A, B, C, D. 

Với bốn điểm A, B, C, D như Hình 8.27, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là

Xem đáp án

a. Các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong ba điểm A, B, C là: AB, AC, BC.

b. Các đọan thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm A, B, C, D là: AB, AC, AD, BC, BD, CD.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận