Dạng 1: Thực hiện phép tính cộng trừ các số tự nhiên có đáp án

  • 731 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 21 + 369 + 79 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

21 + 369 + 79 = (21 + 79) + 369 = 100 + 369 = 469


Câu 2:

Kết quả của phép tính 619 – 299 – 19 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

619 – 299 – 19 = (619 – 19) – 299 = 600 – 299 = 301


Câu 3:

Kết quả của phép tính 125 + 363 +75 + 37 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

125 + 363 +75 + 37 = (125 + 75) + (363 + 37) = 200 + 400 = 600


Câu 4:

Kết quả của phép tính 987 + 99 – 87 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

987 + 99 – 87 = (987 – 87) + 99 = 900 + 99 = 999


Câu 5:

Phép tính 129 107 + 34 693 có tổng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tổng là 129 107 + 34 693 = 163 800.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận