Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên có đáp án

  • 907 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 713 200 ha, giảm 14 500 ha so với vụ Thu Đông năm 2018 (theo Tổng cục Thống kê 10-2019). Hãy tính diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem đáp án

Diện tích gieo trồng vụ Thu Đông của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 giảm 14 500 ha so với năm 2018, nghĩa là diện tích gieo trồng vụ Thu Đông năm 2018 nhiều hơn so với năm 2019, do đó diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:

713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)

Vậy diện tích gieo trồng vụ lúa Thu Đô


Câu 2:

Cho a = 28 và b = 34.

a) Tính a + b và b + a;

b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

Xem đáp án

a) Ta có: a = 28 và b = 34

Do đó: a + b = 28 + 34 = 62

b + a = 34 + 28 = 62

b) Vì 62 = 62 nên a + b = b + a.


Câu 3:

Cho a = 17, b = 21, c = 35.

a) Tính (a + b) + c và a + (b + c)

b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

Xem đáp án

a) Ta có: a = 17, b = 21, c = 35

Do đó: (a + b) + c = (17 + 21) + 35 = 38 + 35 = 73

a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 + 56 = 73

b) Vì 73 = 73 nên (a + b) + c = a + (b + c).


Câu 4:

Tính một cách hợp lí: 117 + 68 + 23.

Xem đáp án

117 + 68 + 23

= 117 + 23 + 68 (tính chất giao hoán)

= (117 + 23) + 68 (tính chất kết hợp)

= 140 + 68 = 208


Câu 5:

Tính: 865 279 – 45 027

Xem đáp án

Vì 865 279 > 45 027 nên phép trừ được thực hiện

Đặt tính rồi tính:

Tính: 865 279 – 45 027 đặt tính rồi tính

Vậy: 865 279 - 45 027 = 820 252.


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Tôi thấy các bài toán rất dễ

Bình luận


Bình luận

Trang Lê
20:55 - 07/07/2022

câu 1 đáp am s là 727700