Dạng 1: Thực hiện phép nhân, phép chia các số tự nhiên có đáp án

  • 482 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

258.63 + 258.37 = 258.(63 + 37) = 258.100 = 25 800


Câu 2:

Tích 25.9676.4 có giá trị bằng kết quả của phép tính nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

25.9676.4 = (25.4).9676 = 100.9676 = 9676.100


Câu 3:

Kết quả của phép tính \[2012.2a + 2012.5a + 2012.3a\]

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

\[2012.2a + 2012.5a + 2012.3a\]

= 2012a.(2 + 5 + 3) = 2012a.10 = 20120a


Câu 4:

Hãy so sánh \[A = 657.1982\]\[B = 660.1952\]

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

\[A = 657.1982\] = 657.(1952 + 30) = 657.1952 + 657.30 = 657.1952 + 19 710

\[B = 660.1952\]= (657 + 3).1952 = 657.1952 + 3.1952 = 657.1952 + 5 856

Mà 19710 > 5 856 nên A > B


Câu 5:

Tích 1.3.5.7....97 có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tích của một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5 với một số tự nhiên chẵn sẽ có chữ số tận cùng là 0.

Tích của một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 5 với một số tự nhiên lẻ sẽ có chữ số tận cùng là 5.

Tích \[1.3.5.7....97\] là tích các số tự nhiên lẻ liên tiếp trong đó có số 5 nên tích có chữ số tận cùng là chữ số 5.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận