Dạng 1: Tìm các bội của một số nguyên cho trước có đáp án

  • 1412 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các bội của 9 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lần lượt nhân 9 với 0; 1; 2; 3;… ta được các bội tự nhiên của 6 là: 0; 9; 18; …

Do đó các bội của 9 lần lượt là: 0; 9; -9; 18; -18;…


Câu 2:

Tập hợp tất cả các bội của 7 lớn hơn -50 và nhỏ hơn 50 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lần lượt nhân 7 với 0; 1; 2; 3;… ta được các bội dương của 7 là: 0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49;…

Do đó các bội của 7 lần lượt là: 0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; -7; -14; -21; -28; -35; -42; -49;…

Vậy tập hợp tất cả các bội của 7 có giá trị lớn hơn -50 và nhỏ hơn 50 là:

{0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; -7; -14; -21; -28; -35; -42; -49}


Câu 3:

Số các bội của 13 lớn hơn -40 và nhỏ hơn 40 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lần lượt nhân 13 với 0; 1; 2; 3; 4 … ta được các bội tự nhiên của 13 là: 0; 13; 26; 39; 52; …

Các bội của 13 là: 0; 13; -13; 26; -26; 39; -39; 52; -52; …

Do đó các bội của 13 lớn hơn -40 và nhỏ hơn 40 lần lượt là: -39; -26; -13; 0; 13; 26; 39

Vậy có 7 bội của -13 lớn hơn -40 và nhỏ hơn 40.

Chị đang chưa hiểu bài này em muốn tìm bội của 13 hay -13…chị thấy lúc thì làm là 13 lúc thì làm là -13.


Câu 4:

Số bội lớn hơn -30 và nhỏ hơn 24 của 6 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lần lượt nhân 6 với 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được các bội tự nhiên của 6 là: 0; 6; 12; 18; 24; …

Các bội của 6 là: 0; 6; -6; 12; -12; 18; -18; 24; -24; 30; -30…

Các bội lớn hơn -30 và nhỏ hơn 24 của 6 là: : 0; 6; -6; 12; -12; 18; -18; 24; -24

Vậy số bội lớn hơn -30 và nhỏ hơn 24 của 6 là: 9


Câu 5:

Tổng các bội dương nhỏ hơn 20 của 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lần lượt nhân 5 với 0; 1; 2; 3; 4; …ta được các bội tự nhiên của 5 là: 0; 5; 10; 15; 20; …

Các bội dương nhỏ hơn 20 của 5 là: 5; 10; 15

Tổng các bội dương nhỏ hơn 20 của 5 là: 5 + 10 + 15 = 30.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận