Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính có đáp án (Phần 2)

  • 250 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức không có dấu ngoặc?

Xem đáp án

Đối với biểu thức không có dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là : Lũy thừa Nhân và chia  Cộng và trừ  

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc?

Xem đáp án

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính theo thứ tự :  ()[]{}

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Kết quả của phép toán  2450:25+13.7 

Xem đáp án

Ta có  2450:25+13.7=162+91=14+91=105 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tính   3.(23.46.5)

Xem đáp án

 3.23.46.5=3.8.46.5=3.(3230)=3.2=6 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Kết quả của phép tính  34.61311592 

Xem đáp án

Ta có  34.61311592 

 =34.613162=81.6(13136)=48695=391. 

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận